ACCA P4真题讲解

Q1 – Mar/Jun 17 Q4 Toltuck Co: Bond valuation, yield to maturity, credit rating (Part B) Q2 – Dec 13 Q4 Nubo: Unbundling, Islamic finance (Part B & Part D)
Yvette Zheng
直播时间 2018年05月02日 19:00-20:30
价格:¥99.00
66人预约
  • 直播介绍
  • 讲师介绍
课程介绍

ACCA P4真题讲解

Q1 – Mar/Jun 17 Q4 Toltuck Co: Bond valuation, yield to maturity, credit rating (Part B)


Q2 – Dec 13 Q4 Nubo: Unbundling, Islamic finance (Part B & Part D)